Contact us: 02 640 1410-1, 095 502 1892 info@studyinter.com

 

*(ปิดรับสมัครแล้ว)*

หลักสูตรพัฒนาเยาวชนด้วยผลวิจัยระดับโลก
(GROWTH MINDSET)
ค่าย SMART-I CAMP
ปิดเทอมตุลาคม 2559

SummerCampSMart-ICamp2016-1x1

:: หลักสูตร Growth Mindset ค่ายไป-กลับ 10 วัน ::

IconStar ค่าใช้จ่ายต่อคน:  สอบถาม
IconStar เริ่ม: วันที่ 10 – 21 ตุลาคม 2559  (10 วัน)
IconStar เข้าค่าย วันจันทร์ – ศุกร์ , เวลา 8.30 – 16.30 น.
IconStar สถานที่: โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ถนนรามอินทรา กรุงเทพ
IconStar ค่ายเหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม ที่ยังไม่สะดวกเดินทางไปต่างจังหวัด
รับนักเรียน ประถม 1 – 6

**ปิดรับสมัครก่อนเข้าค่าย 1 อาทิตย์**

S-Camp-english-day

LINE_Linepop

: สิ่งที่น้องๆ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ :

IconGreen Correctส่งเสริมภาวะผู้นำ
IconGreen Correct ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
IconGreen Correct ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
IconGreen Correct ส่งเสริมการรู้จักตนเอง/การพึ่งพาตนเอง
IconGreen Correct ส่งเสริมทักษะในการนำเสนอความคิดของตน
IconGreen Correct ส่งเสริม Self Esteem
IconGreen Correct ส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา

ค่ายที่เหมาะกับน้องๆ ที่กำลังเตรียมเข้า ม. 1
กิจกรรมของ Growth Mindset จะช่วยส่งเสริม
ให้น้องๆ ได้ฝึกความมั่นใจ การพึ่งพาตนเอง ค้นหาและยอมรับตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ที่มากกว่าในห้องเรียนและช่วยในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 GROWTH MINDSET คือ ?
แนวคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางอย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ แต่คงจะไม่มีช่วงเวลาไหนในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เราต้องการแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าทุกวันนี้ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ต้องการมนุษย์ที่มีมากกว่าความรู้ แต่ยังต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มี “ความคิด” ที่จะประยุกต์ใช้ความรู้มาพัฒนาส่ิงต่างๆรอบๆตัว ดังนั้น ทุกๆวงการต่างมองมาที่วงการการศึกษาและคาดหวังว่าจะมีวิธีที่มีประสิทธิผลในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

ด้วยเหตุนี้ สถาบัน SMART-i โดยได้นำหลักการ Growth Mindset ของ Dr. Carol Dweck มาใช้ในการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ ขั้นตอนการสร้างประสบการณ์ การสะท้อนการเรียนรู้ การสรุปองค์ความรู้ ตลอดจนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ผู้จัดกิจกรรมมีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์นั้น จะมีประสิทธิผลสูงสุดได้ต่อเมื่อ ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ สถาบัน SMART-i จึงได้นำเอาเทคนิคการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น สุนทรียสนทนา (Dialogue) และ NLP (Neuro-Linguistic Programming) มาใช้เป็นกระบวนการหลักในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างดียิ่งขึ้น

S-Camp-english-day-1 

APPLY ONLINE

กรอกใบสมัคร Application Online Camp October 2016  คลิกใบสมัคร
ชำระค่าสมัครภายในวันที่สมัคร โดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท IEP พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

  • ธนาคารกสิกรไทย 
  • บัญชีออมทรัพย์
  • ชื่อบัญชี บริษัท International Education Promotions
  • เลขที่บัญชี 052-2-82675-8

โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ทาง
LINE: iepstudyabroad Fax 02 640 1813 หรือ E-mail: info@studyinter.com

ที่อยู่
บริษัท International Education Promotions (IEP)
133/14 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

*** มาสัมผัสความสนุก ความเฮฮา กับโปรแกรมเรียนต่างประเทศที่ผ่านมาได้ที่เฟสบุ๊คและไอจี IEP :
LINEIcon : iepstudyabroad | Facebook IEP  www.facebook.com/iloveiep | instagram.com/iepstudyinter/  www.instagram.com/iepstudyinter

สนใจสมัครติดต่อ
โทรศัพท์: 02640 1410-1 , 095 502 1892
Line ID: iepstudyabroad

LINEIEP

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]