Big Ben UKข้อมูลทั่วไปประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom)

สหราชอาณาจักรประกอบไปด้วย 4 ประเทศ คือ อังกฤษ (England) สก๊อตแลนด์ (Scotland) เวลส์ (Wales) และไอร์แลนด์ (Northern Ireland) โดยพื้นที่ทั้ง 3 ประเทศ ตั้งอยู่บนเกาะเดียวกัน เรียกว่า Great Britain ส่วนประเทศไอร์แลนด์ (Northern Ireland) ตั้งอยู่บนเกาะไอร์แลนด์

ประเทศ อังกฤษเป็นประเทศที่มีความเจริญทั้งทางด้านวัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม และการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านระบบการศึกษา ซึ่งจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ในแต่ละปีจึงมีผู้คนให้ความสนใจมาศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเป็นจำนวนมาก นอกจากประวัติศาสตร์และระบบการเมืองการปกครองที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้ว ประเทศอังกฤษยังจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งธรรมชาติและงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เช่น ปราสาท และพระราชวังต่างๆ.

ลักษณะภูมิประเทศถึง แม้ว่าประเทศอังกฤษจะมีพื้นที่ไม่มากนัก แต่ลักษณะภูมิประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป เช่น พื้นที่ทางตอนเหนือและด้านตะวันตกของประเทศ จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ส่วนทางด้านใต้และด้านตะวันออกจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ.

ประเทศอังกฤษ
สำหรับฤดูกาลจะแบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูหนาว.

มีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันไปตามฤดูกาล และสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น ทางฝั่งตะวันตกจะมีฝนและมีอุณหภูมิที่อบอุ่นมากกว่าทางฝั่งตะวันออก ในทางตอนเหนือของประเทศจะมีช่วงที่หนาวกว่าทางตอนใต้

อุณหภูมิ

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

อุณหภูมิเฉลี่ย ( ºC)

4

4

6

9

12

15

16

16

14

11

5

5

จำนวนน้ำฝน (mm)

86

65

59

68

61

67

73

90

83

83

79

90

อุณหภูมิเฉพาะ London (ºC)

4

5

7

10

13

16

18

17

15

12

8

5

อุณหภูมิเฉพาะ Edinburgh (ºC)

3

3

5

8

10

13

15

14

13

10

6

4

ประเทศอังกฤษ
ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการและเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ประเทศอังกฤษยังมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา เพราะมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก, ซึ่งประเทศอังกฤษมีจำนวนประชากรโดยรวมประมาณ 60 ล้านคน.
การบริหารการปกครองของประเทศอังกฤษ แบ่งออกเป็น 6 เขตหลัก คือ
1. เมืองลอนดอนและย่านชานเมือง
2. การปกครองแบบหนึ่งเดียว
3. เขตสภา
4. มณฑลนครหลวง
5. มณฑล
6. ประเทศไอร์แลนด์เหนือ
หน่วยเงินตราของอังกฤษเป็น ปอนด์เสตอริง (GBP)
1 ปอนด์เสตอริง = 100 เพนนี (p)
ธนบัตรมีฉบับละ 50, 20, 10, 5
เหรียญ 50p, 20p, 10p, 5p และ 1p
ระดับการศึกษาในประเทศอังกฤษ แบ่งได้เป็น

ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
โดยส่วนมากนักเรียนจะเริ่มเข้าเรียนที่เนอร์สเซอรี่เมื่ออายุ 3 หรือ 4 ปี ซึ่งในระบบเอกชนหลักสูตร
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนจะเปิดรับนักเรียนอายุระหว่าง 5-13 ปี สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นส่วนมากมักจะเริ่มเรียนเมื่ออายุ 7 ปีและโดยมากจะอยู่ประจำ หลังจากนั้นจะเลื่อนชั้นไประดับมัธยมเมื่ออายุ 11 หรือ 13 ปี
ระดับประถมศึกษา เด็กนักเรียนอังกฤษในระบบโรงเรียนรัฐบาลโดยมากเข้าเรียนระดับชั้นประถมเมื่ออายุ 5 ปี
และเลื่อนชั้นเข้าระดับมัธยมศึกษาเมื่ออายุครบ 11 ปี
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน มัธยมในประเทศอังกฤษทั้งในระบบรัฐบาลและเอกชนเปิดสอนจนถึงอายุ 16 ปี
และเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการสอบ GCSEs หรือเทียบเท่า โดยมากนักเรียนต่างชาติเริ่มเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเมื่ออายุ 11 หรือ 13 ปี
ระดับการศึกษาหลังอายุ 16 ปี
(รวมถึง A-levels หรือเทียบเท่า)
หลังจบการศึกษาภาคบังคับเมื่ออายุ 16 ปีแล้ว นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เรียนต่อ
และสามารถทำงานได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเรียนต่อระดับ A-levels หรือเทียบเท่า
ในวิทยาลัยที่เรียกว่า Sixth-Form College หรือ College of Further Education นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่สอบ A-levels เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา นักเรียนโดยมากจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเมื่ออายุ 18 ปี และได้รับวุฒิการศึกษา A-levels หรือเทียบเท่า หลังจากนั้นจะศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา
วิทยาลัย มากกว่า 600 แห่งในสหราชอาณาจักรเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาหลากหลาย รวมทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร GCSEs และ A levels หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตร Access และหลักสูตรปริญญาตรีบางวิชา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education)
ใน ระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยจะเปิดสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีมหาวิทยาลัยกว่า 90 แห่งในสหราชอาณาจักรและเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาหลากหลาย
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนมีดังนี้
1. หนังสือการเดินทางที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง 1 แผ่น หน้า-หลังเป็นอย่างน้อย และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี พร้อมสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่ายติดอยู่ และหน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือหน้าเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ถ้ามี)

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

3. รูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 2 ใบ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายควรมีลักษณะ ดังนี้

 • พื้นหลังควรเป็นสีขาว
 • รูปถ่ายต้องชัดเจนและมีความละเอียดของภาพสูง
 • กระดาษของรูปถ่ายจะต้องเป็นกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพเท่านั้
 • ปถ่ายจะต้องมีขนาด 45*35 มิลลิเมตร (ประมาณ 2 นิ้ว) ขนาดของหน้าเป็น 2 ใน 3 ของพื้นที่
 • รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก และไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ) ยกเว้นในกรณีที่ต้องใส่ตามศาสนาของชาตินั้นๆ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)

5. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรพร้อม Transcript รวมทั้งหลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือเข้ารับการอบรมในขณะที่เข้ารับการศึกษาหรือหลังจากจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่างๆ ว่าเคยเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษา

6. หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ ระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ระยะเวลาเรียนทั้งหมด/จำนวนชั่วโมงเรียนต่อ สัปดาห์ /วุฒิการศึกษาที่จะได้รับเมื่อสำเร็จแล้ว

7. หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ดังนี้

 • หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่ายรับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้
 • ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่บิดามารดา ต้องมีหลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มของผู้ออกค่าใช้จ่าย (พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
 • หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ถ้ามีธุรกิจส่วนตัวให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายงานทางการเงินของธุรกิจ หนังสือรับรองการทำงานหลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน (Payslip) หลักฐานการถือครองหุ้น หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่น โฉนดที่ดิน

8. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างการศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี)
ในกรณีที่ญาติ เพื่อน หรือ Sponsor เป็นผู้รับรองให้ที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษ ต้องเตรียมเอกสาร

 • หนังสือรับรองยืนยันจะให้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง
 • หลักฐานการเงินของผู้รับรอง
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรองหรือสัญญาเช่า
 • หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรอง เช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ

9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน (กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ไออีพี)

 • เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าตามที่ระบุข้างต้นนี้ เป็นเอกสารที่กำหนดไว้โดยทั่วไป ขอเรียนว่าเจ้าหน้าที่อาจจะขอเอกสาร อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่าของท่าน เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า กรุณาถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด
 • เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วนำไปยื่นที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรเพื่อตรวจสอบ คำร้องขอวีซ่าจะถูกส่งไปยังสถานทูตอังกฤษเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นหนังสือเดินทางจะถูกส่งกลับมา ณ ศูนย์ยื่นคำร้อง ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกใช้บริการบริษัทจัดส่งเอกสาร หนังสือเดินทางจะถูกจัดส่งให้ในวันถัดไป (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-20.00 น.) ทั้งนี้บริการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรแห่งนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ขอยื่นวีซ่าอังกฤษ:
อาคารเดอะ เทรนดี้
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลา : 08:30-15:00

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า – เปิดนอกเวลาทำการ
(มีค่าบริการเพิ่มเติม): 
เฉพาะวันเสาร์
เวลา : 08:30-12:00

***การตรวจวัณโรค IOM***
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทในประเทศไทยที่ประสงค์จะพำนักในสหราชอาณาจักร นานกว่า 6 เดือน
ต้องมีใบรับรองยืนยันว่าปลอดจากเชื้อวัณโรค หรือ Tuberculosis (TB)
โดยก่อนที่จะยื่นเรื่องขอวีซ่าจะต้องนัดล่วงหน้าก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
:โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ IEP:

สถาบันการศึกษาที่แนะนำ ประเทศอังกฤษ.

สนใจสมัครเรียนต่อประเทศอังกฤษ:
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IEP, โทร 02 640 1410 -1 หรือ
อีเมล์มาที่ : info@studyinter.com

เรื่องน่ารู้ประเทศอังกฤษ :