Taipei City

ข้อมูลทั่วไปประเทศไต้หวัน (Taiwan)

ไต้หวัน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 ก.ม. (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักๆ ได้แก่ เกาะไต้หวัน, หมู่เกาะเผิงหู, จินเหมิน,หมาจู่และเกาะเล็กเกาะน้อยอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง พื้นที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ โดยมีแนวเขาอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะ จัดอยู่ในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว.

ประเทศไต้หวัน 
มีจำนวนประชากรประมาณ 23 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น โดยมีชาวเขาพื้นเมืองที่สำคัญ 9 เผ่า ได้แก่ Ami, Atayal, Paiwan, Bunun, Puyuma, Rukai, Tsou, Saisiyat และ Yami
สภาพอากาศประเทศไต้หวัน
มีอากาศร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อน
ฤดูร้อน (พ.ค.-ก.ย.) อุณหภูมิเฉลี่ย 27 – 35 C
ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 C
ประเทศไต้หวันกับภาษา
ส่วนใหญ่จะพูดภาษาจีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ
ส่วนฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน) เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง
และข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
ชาวไต้หวันจะนับถือศาสนา พุทธมหายาน ขงจื้อ เต๋า และคริสต์
เงินที่ใช้ประเทศไต้หวัน
เหรียญไต้หวัน (New Taiwan Dollar : NT$) 35.06 NT$ = $1 US หรือ 1 เหรียญไต้หวัน = 1.2168 บาท
เมืองที่สำคัญประเทศไต้หวัน

 • เกาสง เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต้และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของ ไต้หวัน และเป็นท่าเรือใหญ่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก
 • จีหลง เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือ
การศึกษาที่ประเทสไต้หวัน
จำนวนประชากรที่อ่านออกเขียนได้ในไต้หวันนั้นสูงกว่าร้อย ละ 93 ส่วนผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้นั้นก็มาจากเหตุผลที่ส่วนใหญ่คนเหล่านี้เป็นผู้สูงอายุที่ขาด โอกาสทางการศึกษาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ชาวไต้หวัน เป็นผู้ที่อยากจะได้รับการศึกษาสูงๆ ดังนั้นการจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องชี้เป็น ชี้ตายคล้ายๆ กับบ้านเรา การจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยจึงมีการแข่งขันกันสูงมาก ก็อย่างว่า การแข่งขันสูงๆ อย่างนั้นจึงเป็นโอกาสของโรงเรียนกวดวิชาเอกชนต่างๆ ที่ผุดกันขึ้นเป็นดอกเห็ดคล้ายๆ บ้านเราอีกเช่นกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กๆ ที่ทางบ้านรายได้ไม่ดีนักก็ยังต้องใช้เวลาในตอนเย็น วันหยุดหรือช่วงโรงเรียนปิดเทอมไปกวดวิชากันอย่างบ้าคลั่ง

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในไต้หวันนั้นมุ่งเน้นการเรียนการสอนไปที่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่ากันว่ามีนักศึกษาของไต้หวันประมาณร้อยละ 35 จากจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยของไต้หวันทั้งสิ้นประมาณ 350,000 คนนั้นเรียนสาขาวิศวกรรม

ชาวต่างชาติที่อยากจะเรียนมหาวิทยาลัยในไต้หวันก็จะต้องพูดและใช้ภาษาจีน ได้คล่อง เพราะไม่อย่าสงนั้นแล้วก็ไม่สามารถฟังการบรรยายที่เป็นภาษาจีน(แมนดริน)ได้

การยื่นขอวีซ่าประเทศไต้หวัน

 1. Passport ตัวจริง + สำเนา (ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้นำมาแสดงด้วย)
 2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
 4. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศไต้หวัน (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 5. จดหมายรับรองการทำงาน (ระบุ วันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน จุดประสงค์การเดินทาง)
 6. หลักฐานทางการเงิน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีที่บริษัทรับรองค่าใช้จ่าย ต้องมี
 • จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
 • หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย

*** หมายเหตุ

 • กรณีที่มีวีซ่าต่อไปนี้ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์และกลุ่มเชงเก้น ไม่ต้องแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางการเงิน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี ให้นำไปแสดงทางสถานฑูตด้วย)

เรื่องน่ารู้ประเทศไต้หวัน :