New Zelandข้อมูลทั่วไปประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)

นิวซีแลนด์ มีลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่โดยรวม 268,105 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ และเกาะใต้ และมีเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง ภูมิประเทศประกอบด้วยชายหาดทอดยาว ทะเลสาบ และฟยอร์ด บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ มีบ่อน้ำร้อน บ่อโคลนเดือด ภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับ มีเทือกเขาสูงที่มีหิมะปกคลุม ประเทศที่โดดเด่นไปด้วยแกะมากมาย และนกกีวี ที่เป็นสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดในธรรมชาติและอยู่ในนิวซีแลนด์เท่านั้น.

เกาะเหนือ ประกอบด้วยเมืองที่น่ารู้จัก ได้แก่

 • Auckland เป็นเมืองใหญ่ที่สุด เป็นศูนย์กลางธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ.
 • Hamilton เป็นเมืองที่มีแม่น้ำไวกาโต้แม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไหลผ่าน.
 • Wellington เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองท่าระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้.
 • Rotorua เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีโคลนเดือดปรากฏอยู่ทั่วไป.

เกาะใต้ ประกอบด้วยเมืองที่น่ารู้จัก ได้แก่

 • Christchurch เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ มีพื้นที่ราบ แม่น้ำไหลผ่าน และมีสวนสาธารณะมากมายสไตล์อังกฤษ
  เป็นแหล่งการศึกษาที่สำคัญ มีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ คือ มหาวิทยาลัยโอทาโก้
 • Queenstown เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก เมืองนี้มีทะเลสาบ มีภูเขาสูงเหมาะแก่การเล่นสกี
  และกิจกรรมที่เป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น การโดดบันจี้จัมพ์ การเล่นลูจ การล่องเรือยางวิบาก
  นั่งเรือชมทิวทัศน์ของทะเลสาบ การกระโดดร่ม เป็นต้น.
ประเทศนิวซีแลนด์
มีประชากรประมาณ 3.9 ล้านคน ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากยุโรป เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
กลุ่มรองลงมาเป็นชาวเผ่าเมาลี อีกกลุ่มหนึ่งเป็นชาวโพลินีเซียนจากหมู่เกาะต่างๆ ที่เหลือจะเป็นผู้ที่มีความรู้ที่รัฐบาลสนับสนุนให้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้ โดยมากจะเป็นชาวเอเชียและโพลินีเซียน

สังคมชาวนิวซีแลนด์
ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายภาษา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์

ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่
ฤดูร้อน: ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง: มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูหนาว: มิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ: กันยายน – พฤศจิกายน
ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น
ระดับโรงเรียนมัธยม
โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9-13 (อายุ 13-18 ปี) และมีโรงเรียนกว่า 400 แห่ง (ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนมัธยมต้นและวิทยาลัยด้วย) เปิดสอนวิชาต่างๆ หลากหลาย โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้เองโดยยึดโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนรัฐ ได้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ และส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียง 10 % ที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วนหรือชายล้วน มีโรงเรียนเอกชนนอกระบบรัฐเพียงไม่กี่แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรศาสนา และมีหลายแห่งที่เป็นโรงเรียนเก่าแก่ยึดธรรมเนียมการเรียนการสอนตามแบบดั้งเดิมของโรงเรียนที่สืบทอดกันมายาวนาน โรงเรียนเอกชนหลายแห่งหันมาเข้าสู่ระบบรัฐ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นที่รู้จักในฐานะโรงเรียนกึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โรงเรียนมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 4 เทอม:
เทอม 1 กุมภาพันธ์ – เมษายน เทอม 2 เมษายน – มิถุนายน
เทอม 3 กรกฎาคม – กันยายน เทอม 4 ตุลาคม – ธันวาคม

ระดับเทคโนโลยีและหลักสูตรวิชาชีพ
สถาบันหลายแห่งในนิวซีแลนด์ใช้ระบบโพลีเทคนิค ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีที่ได้รับทุนจากรัฐบาลตั้งอยู่ในเขตเมืองใหญ่และเมืองตามภูมิภาค สถาบันเหล่านี้เปิดหลักสูตรการศึกษาและอบรมทั้งในสายวิชาการและอาชีวศึกษา เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอุดมศึกษาจนถึงระดับปริญญาบัตร

หลักสูตรของโพลีเทคนิคมีทั้งสายวิชาการและวิชาชีพครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ อาทิ เกษตรศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ การก่อสร้างและอาคารสถานที่ ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การประมงและการศึกษาทางทะเล วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยวและการต้อนรับ ในแต่ละสาขาวิชามีวิชาแยกย่อยอีกนับร้อยวิชา โดยมีจุดมุ่งหมายในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาไปสู่ระบบงานหลังจบหลักสูตร

สถาบันโพลีเทคนิคและมหาวิทยาลัย มี 2 ภาคการศึกษา: เริ่มเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคม บางสถาบันอาจแบ่งเป็นระบบ 3 เทอม ได้แก่ กุมภาพันธ์ มิถุนายน และกันยายน

ระดับอุดมศึกษา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปิดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน และมีการปิดภาคเรียนระหว่างนั้นหลายครั้ง บางสถาบันจัดแบ่งเป็นภาคการศึกษา บางหลักสูตรแบ่งปีละสองภาค (ภาคสองเริ่มเดือนกรกฏาคม) โดยมีมหาวิทยาลัย 8 แห่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งในด้าน พาณิชยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ นอกจากนี้แต่ละแห่งยังมีสาขาวิชาเฉพาะด้านเพิ่มเติมต่างกันไป

การศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก:
นักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 600 หรือ IELTS 6.5 และต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์และประสบการณ์ทำงาน

ปีการศึกษา:
สถาบันภาษาเปิดรับนักเรียนใหม่ตลอดทั้งปี

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน เป็นภาอังกฤษ

1. วีซ่าฟอร์ม INZ1012
2. รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
หนังสือเดินทาง (Passport) เดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
4. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา
(ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน)
5. ใบเสร็จการชำระเงินค่าเล่าเรียนจากสถานศึกษา
6. หลักฐานการศึกษา และ Transcript ล่าสุด / ใบประกาศนียบัตร อื่น (ถ้ามี)
7. หลักฐานการทำงาน (กรณีทำงานแล้ว)
8. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

9. หลักฐานทางการเงิน
• ขอ Bank Statement ออกให้โดยธนาคาร
• ขอหนังสือรับรองฐานะการเงินฉบับจริง Bank Guarantee ทางธนาคารเป็นผู้ออกให้.
• สมุดเงินฝากธนาคารเล่มจริง (Bank Book) และมียอดย้อนหลัง 6 เดือน.
(พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)
• หรือ แบบฟอร์ม Sponsorship form for Temporary Entry INZ 1025
• หรือ แบบฟอร์ม Financial Undertaking for a Student INZ 1014

* ถ้าหากใช้หลักฐานการเงินของบิดามารดา ให้เเนบเอกสารดังนี้มาด้วย
• สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
• หนังสือรับรองการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่บิดาและมารดาสังกัดอยู่ (ภาษาอังกฤษ)
• กรณีเป็นเจ้าของบริษัท ให้คัดสำเนาจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนการค้าและสำเนาผู้ถือหุ้น
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท)

** ถ้าหากใช้หลักฐานการเงินใน กรณีที่มิใช่บิดามารดา ให้เเนบเอกสารดังนี้มาด้วย
• เอกสารรับรองว่าเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกับผู้สมัคร
• สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนการเงิน บัตรประจำตัวข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
• แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้สมัคร (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
• หนังสือรับรองการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่ผู้สนับสนุนสังกัดอยู่ (ภาษาอังกฤษ)
• กรณีเป็นเจ้าของบริษัท ให้คัดสำเนาจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนการค้าและสำเนาผู้ถือหุ้น
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท)

10. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)
11. เอกสารที่พักในประเทศนิวซีแลนด์ (โรงแรม, หอพัก, บ้านเช่า เป็นต้น)
12. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, โฉนดที่ดิน, หรือหลักฐานอื่นๆที่จำเป็น.

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ : (TT VISA SERVICE CENTRE )
ที่อยู่: 140/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19
ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

เวลาทำการของศูนย์รับยื่นวีซ่า :
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

สถาบันการศึกษาที่แนะนำ ประเทศนิวซีแลนด์.

สนใจสมัครเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์:
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IEP, โทร 02 640 1410 -1 หรือ
อีเมล์มาที่ : info@studyinter.com

เรื่องน่ารู้ประเทศนิวซีแลนด์ :