KL Skyline Nightข้อมูลทั่วไปประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

มาเลเซีย หรือ สหพันธ์มาเลเซีย ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 1000 เกาะ โดยแบ่งเป็น 13 รัฐ ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐ ยะโฮร์ (Johor),มะละกา (Melaka), ปาหัง (Pahang), ปีนัง (Penang), เประ (Perak), ซาบาห์ (Sabah), ซาราวัก (Sarawak), ตรังกานู (Terengganu), กลันตัน (Kelantan), เนกรีเซมบิลัน (Negeri Sembilan), เกดะห์ (Kedah), ปะลิส (Perlis) และ สลังงอร์ (Selangor) โดยมี สหพันธ์รัฐ กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นเมืองหลวง,
มาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ ซึ่งมาจาก สุลต่านของแต่ละรัฐ หมุนเวียนกันเป็นราชาธิบดี โดยในแต่ละรัฐจะมีสุลต่านเป็นประมุขยกเว้น รัฐปีนังกับรัฐมะละกา โดยจะมีการเลือกประมุขของประเทศในทุก ๆ 5 ปี
สภาพภูมิอากาศ
ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บริเวณเขตเส้นศูนย์สูตร สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยในตอนกลางวันอยู่ที่ประมาณ 32 องศาเซลเซียส และ ในตอนกลางคืนอยู่ที่ประมาณ 22 องศาเซลเซียส แต่อากาศจะเย็นบนยอดเขา และมีฝนตกเฉลี่ย 200 –250 เซนติเมตร ต่อปี.

มาเลเซีย หรือ สหพันธ์มาเลเซีย
ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 1000 เกาะ โดยแบ่งเป็น 13 รัฐ ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐ ยะโฮร์ (Johor),มะละกา (Melaka), ปาหัง (Pahang), ปีนัง (Penang), เประ (Perak), ซาบาห์ (Sabah), ซาราวัก (Sarawak), ตรังกานู (Terengganu), กลันตัน (Kelantan), เนกรีเซมบิลัน (Negeri Sembilan), เกดะห์ (Kedah), ปะลิส (Perlis) และ สลังงอร์ (Selangor) โดยมี สหพันธ์รัฐ กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นเมืองหลวง

มาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ ซึ่งมาจาก สุลต่านของแต่ละรัฐ หมุนเวียนกันเป็นราชาธิบดี โดยในแต่ละรัฐจะมีสุลต่านเป็นประมุขยกเว้น รัฐปีนังกับรัฐมะละกา โดยจะมีการเลือกประมุขของประเทศในทุก ๆ 5 ปี สภาพภูมิอากาศ
ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บริเวณเขตเส้นศูนย์สูตร สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยในตอนกลางวันอยู่ที่ประมาณ 32 องศาเซลเซียส และ ในตอนกลางคืนอยู่ที่ประมาณ 22 องศาเซลเซียส แต่อากาศจะเย็นบนยอดเขา และมีฝนตกเฉลี่ย 200 –250 เซนติเมตร ต่อปี

ระบบไฟฟ้าของมาเลเซีย
เป็นระบบ 240 Volt, 50 Cycle เครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทยสามารถนำไปใช้ที่ประเทศมาเลเซียได้

ประเทศมาเลเซียมีประชากร
มีทั้งสิ้นประมาณ 24.66 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ รองลงมาจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาฮินดู และ อื่น ๆ ภาษา มาเลย์ (ภาษาราชการ) อังกฤษ จีน ทมิฬ
มาเลเซีย ใช้หน่วยเงินตราเป็น ริงกิต (Ringgit) โดยแบ่งค่าเงินต่าง ๆ ออกเป็น ดังนี้

  • ธนบัตร RM1000, RM500, RM100, RM50, RM20, RM10, RM5, RM2 และ RM1
  • เหรียญ 50 เซนต์, 20 เซนต์, 10 เซนต์, 5 เซนต์, 1 เซนต์ และ RM1

การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในประเทศมาเลเซียนั้นจะได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เนื่องเป็นระบบที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ไม่เฉพาะในตัวเมืองหรือย่านธุรกิจเท่านั้น

โดยปกติธนาคารในประเทศมาเลเซียจะเปิดดำเนินการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. และบางแห่งจะเปิดให้บริการในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.30 น. แต่สำหรับในรัฐ เกดะห์ (Kedah), กลันตัน (Kelantan) และ ตรังกานู (Terengganu) ธนาคารจะไม่เปิดให้บริการในวันศุกร์ ส่วนในวันพฤหัสบดีจะเปิดให้บริการเพียงช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 11.30 น. เท่านั้น

ระบบการศึกษาของมาเลเซีย
อยู่ในระดับที่มีมาตรฐานสูงตามแบบของประเทศอังกฤษ สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ระบบการเรียนการสอนแบบ Twinning Program เป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นการร่วมมือกันสถาบันในประเทศ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ
การศึกษาระดับประถมศึกษา
แบ่งออกเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ปี (ประถมศึกษาปีที่1-6) โดยเริ่มรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 7-12 ปี โดยจะมีทั้งโรงเรียนประถมของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งจะแบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติที่ใช้ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) เป็นภาษากลางในการเรียนการสอน และวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาบังคับ และโรงเรียนที่ใช้ภาษาจีน หรือทมิน เป็นภาษากลางในการเรียนการสอบ และวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 – 17 ปี
ประกอบไปด้วยการศึกษาใน 2 ระดับ คือ Lower Secondary (Form 1-3) และ Upper Secondary (Form 4-5) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ Upper Secondary มี 3 สาขา คือ เน้นด้านวิชาการ Arts & Science ทางด้านเทคนิค และวิชาชีพ นักเรียนที่เลือกเรียน ทางสายวิชาการ และสายเทคนิค เมื่อจบแล้ว จะต้องสอบผ่านข้อสอบของรัฐ คือ SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) และวิชาชีพ คือ SPMV (Sijil Pelajaran Malaysia Vakasional)
การศึกษาระดับนี้มีทั้งของรัฐบาล Public Higher Education Intuition และสถาบันของเอกชน Private Higher Educational Institution
ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี เฉลี่ย 3.5 – 4 ปี การศึกษาปริญญาโท เฉลี่ย 2 ปีการศึกษา และระดับปริญญาเอก 3 ปีการศึกษาขึ้นไป
สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะเข้าไปศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย
จำเป็นจะต้องมีวีซ่าเพื่อเป็นเอกสารแสดงสถานะการเป็นนักศึกษา ซึ่งวีซ่าชนิดนี้จะมีชื่อเรียกว่า “Student Pass” และจากการที่มาเลเซียมีนโยบายที่จะทำให้ประเทศของตนเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษานานาชาติ จึงทำให้การดำเนินเรื่องการขอวีซ่าของนักเรียนต่างชาติไม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนัก คือนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องยื่นขอวีซ่าจากประเทศไทย คือ ทางสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องวีซ่าให้

เอกสารที่ใช้ในการขอ Student Pass
ใบสมัครสำหรับผ่านเข้าประเทศของนักศึกษานานาชาติ ต้องดำเนินการผ่านทางสถาบันการศึกษาของมาเลเซีย
โดยจะมีขั้นตอน คือการอนุมัติและออกใบผ่านเข้าประเทศ และวีซ่าผ่านแผนกตรวจคนเข้าเมืองในประเทศมาเลเซีย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และขอใบผ่านเข้าประเทศ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์: www.imi.gov.my

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน 

  • เอกสารยืนยันการตอบรับเข้าเรียน จากสถาบันการศึกษาในมาเลเซีย
  • แบบฟอร์ม IM14 จำนวน 2 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด
  • Presonal Bond จำนวน RM 1,500 (สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป)

*** การยื่นขอวีซ่าจะทราบผลภายใน 14 วัน หรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถาทูตมาเลเซีย****

เรื่องน่ารู้ประเทศมาเลเซีย :