Australia Flagข้อมูลประเทศออสเตรเลีย (Australia)

ประเทศออสเตรเลีย มีเนื้อที่ 7,682,300 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 รองจากประเทศรัสเซีย แคนาดา จีน อเมริกา บราซิล โดยพื้นที่ 1 ใน 3 เป็นทะเลทราย ประชากรตั้งถิ่นฐานหนาแน่นอยู่แถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศรวมทั้งทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็นเขตที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ และมีฝนตกชุกมากกว่า ภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลียมีทั้งเขตร้อนและเขตอบอุ่น เนื้อที่ส่วนใหญ่ของรัฐ Northern Territory, Queensland และบางส่วนของรัฐ Western Australia ตั้งอยู่ในเขตร้อนเหมือนประเทศไทย นอกนั้นอยู่ในเขตอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ยแตกต่างกันในแต่ละรัฐ ระหว่าง 27 C ตอนเหนือสุด ถึง 13 C ตอนใต้สุด.

Australia, นอกจากนี้ออสเตรเลียยังมีอุทยานแห่งชาติมากกว่า 500 แห่ง และมีพื้นที่อนุรักษ์มากกว่า 2,700 แห่ง มีเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าไปจนถึงเขตอนุรักษ์ของชาวพื้นเมืองอะบอริจิ้น และเป็นแหล่งที่ตั้งสำคัญๆ จนขึ้นชื่อเป็นของมรดกโลก UNESCO ทั้งหมดถึงสิบเจ็ดแห่งด้วยกัน เทียบได้ว่าซึ่งมากกว่าทุกประเทศในโลก แหล่งมรดกเช่น Great Barrier Reef อุทยานแห่งชาติ Kakadu National Park, หมู่เกาะ Lord Howe, ป่าแทสเมเนีย, เกาะเฟรเซอร์ และซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ เป็นต้น.

ฤดูกาลประเทศออสเตรเลีย (Seasons)
ฤดูร้อน : ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง : มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูหนาว : มิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ : กันยายน – พฤศจิกายน
ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก จึงมีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรีนิช
(Greenwich Mean Time, GMT) โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้

 • Eastern Standard Time-EST เร็วกว่าเวลา GMT 10 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra
 • Central Standard Time-CST เร็วกว่าเวลา GMT 9.5 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 2.30 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ South Australia และเขตปกครอง Northern Territory
 • Western Standard Time-WST เร็วกว่าเวลา GMT 8 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ Western Australia
 • Daylight Saving ในฤดูร้อน จะมีการหมุนนาฬิกาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เนื่องจากช่วงกลางวันยาวกว่าช่วงกลางคืน ยกเว้นรัฐ Western Australia และรัฐ Queensland

ตัวอย่าง : เปรียบเทียบเวลาในประเทศไทย 06.00 น.

เวลาในเมือง เวลาปกติช่วง Daylight Saving
Canberra – ACT 09.00 น. 10.00 น.
Sydney – New South Wales 09.00 น. 10.00 น.
Melbourne – Victoria 09.00 น. 10.00 น.
Brisbane – Queensland 09.00 น. 10.00 น.
Hobart – Tasmania 09.00 น.
Adelaide – South Australia 08.30 น. 09.30 น.
Perth – Western Australia 07.00 น. 08.00 น.

ออสเตรเลีย มีการปกครองในระบบสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 6 รัฐ คือ

 1. New South Wales (NWS) เมืองหลวงคือ Sydney
 2. Victoria (VIC) เมืองหลวงคือ Melbourne
 3. Queensland (QLD) เมืองหลวงคือ Brisbane
 4. Tasmania (TAS) เมืองหลวงคือ Hobart

เขตปกครองตนเอง 2 เขต คือ

 1. Australian Capital Territory (ACT) เมืองหลวงคือ Canberra และเป็นเมืองหลวงของออสเตรเลีย
 2. Northern Territory (NT) เมืองหลวงคือ Darwin
ออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 19 ล้านคน
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติกว่า 140 ประเทศ ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดย 1 ใน 10 ของประชากรเป็นผู้อพยพหรือเป็นลูกหลานของผู้อพยพซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศที่ ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ และประมาณ 1 ใน 20 มาจากประเทศแถบเอเชีย จึงถือได้ว่า ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่สังคมเป็นแบบสหวัฒนธรรมอย่างแท้จริง.
ศาสนา
ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ให้อิสระในการนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวคริสเตียน และอีกจำนวนมากที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดู และยิว โดยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คนแต่ละศาสนาจะให้เกียรติและเคารพในประเพณี ปฏิบัติของกันและกัน
อนุบาลศึกษา การศึกษาภาคไม่บังคับ เริ่มรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3-5 ขวบ โดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนา
การทางร่างกาย สติปัญญา ทักษะ และสังคม
ประถมศึกษา การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษามักจัดชั้นตามอายุ โดยมีอาจารย์ประจำชั้นที่เป็นผู้สอนวิชาพื้นฐาน
ต่างๆ ทั้งหมด วิชาหลักๆ ในระดับนี้คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ และวิชาทางศิลปะ
การวัดผลอาศัยการประเมินจากครูผู้สอนเป็นหลัก โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
แบบสหศึกษาแบบไปกลับ ส่วนโรงเรียนเอกชนมีทั้งแบบสหศึกษาและแยกหญิงชายทั้งแบบประจำและไปกลับ
มัธยมศึกษา การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
มัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7-10) เป็นการศึกษาภาคบังคับ จนถึง Year 10 โดยทั่วไปนักเรียนจะมีอายุ
15 ปี นักเรียนจะเรียนวิชาหลักๆ คือ วรรณคดีอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พละศึกษา โรงเรียน
ส่วนใหญ่เปิดสอนวิชาเลือกต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ดนตรี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา ธุรกิจ ซึ่งวิชาเหล่านี้อาจถูกกำหนดให้เป็นวิชาบังคับเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเรียนต่อสายอาชีพมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12) นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมักเลือกเรียนต่อ Year 11-12 เพื่อเตรียมสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ในแต่ละรัฐจะมีประกาศนียบัตรภายใต้ระบบการศึกษาของรัฐนั้นๆ และเนื่องจากประเทศออสเตรเลียไม่มีระบบการสอบเอ็นทรานซ์ การเข้ามหาวิทยาลัยจึงกำหนดจากระดับคะแนนสะสมที่นักเรียนได้จากการเรียนใน 2 ปีสุดท้าย โดยพิจารณาจากคะแนน UAI : University Assessment ซึ่งเป็นระบบคิดคะแนนของทุกรัฐ
อุดมศึกษา > มหาวิทยาลัย รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับประชากรเพียง 19 ล้านคน ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 39 แห่งทั่วประเทศ มีนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ครึ่งเวลา และเรียนทางไกลอยู่ทั้งหมดกว่า 600,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษากว่า 100,000 คนจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียส่วนใหญ่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยจัดตั้งวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย และ/หรือร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาเอกชน เพื่อความต่อเนื่องในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

> สถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องของรัฐบาล (Institute of Technical and Further Education)
หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า TAFE เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกทักษะปฏิบัติที่จำเป็นในวิชาชีพที่สำคัญๆ เช่น อุตสาหกรรม ก่อสร้าง รถยนต์ พาณิชย์ ช่างเทคนิคทุกประเภท งานบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม รวมทั้งศิลปะ โดยมีเป้าหมายในการป้อนบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเรียนในสถาบัน TAFE จึงเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีและมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน TAFE และหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การฝึกฝนวิชาชีพต่างๆ สอดคล้องตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

> วิทยาลัยเอกชน
เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและวิชาชีพ จัดตั้งอยู่ทั่วไปตามเมืองใหญ่ทุกเมือง โดยจัดหลักสูตรใกล้เคียงกับสถาบัน TAFE ของรัฐบาล แต่จะเน้นสาขาวิชาชีพด้านธุรกิจ และสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมาก เช่น บัญชี การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ เลขานุการ การท่องเที่ยว การโรงแรม ออกแบบ เสริมสวย เป็นต้น

วิทยาลัยเอกชนที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติจะต้องจดทะเบียนและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลด้านมาตรฐานและคุณภาพการเรียนการสอนจากรัฐบาลและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้วิทยาลัยเอกชนหลายแห่งยังจัดสอนหลักสูตรเชื่อมต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ที่เรียนประกาศนียบัตรในวิทยาลัยเอกชนและต้องการศึกษาต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรี

> สถาบันภาษา
หรือที่เรียกย่อๆ ว่าสถาบัน ELICOS ที่จดทะเบียนและได้รับการรับรองมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ บางแห่งเป็นวิทยาลัยเอกชน และบางแห่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล เช่น มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน TAFE

สถาบัน ELICOS ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล มักเป็นสมาชิกสมาคมหรือองค์กรเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนจึงดำเนินตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ของสมาคมหรือองค์กรนั้นๆ

สถาบัน ELICOS เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษในทุกระดับและมีความหลากหลายตาม วัตถุประสงค์ โดยทั่วไปเปิดสอนหลักสูตรภาษาแบบเต็มเวลา โดยกำหนดเวลาอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 2-48 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรทัศนศึกษาทั้งในรูปแบบเรียนเต็มเวลาและเรียนไม่เต็มเวลาตั้งแต่ 1-6 สัปดาห์

ภาษาอังกฤษที่เปิดสอนมีหลายระดับ ได้แก่
– Beginner
– Lower Intermediate
– Intermediate
– Higher Intermediate
– Advanced

ปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิสูงสุดซึ่งปริญญาเอกในประเทศออสเตรเลียเป็นการเรียนในรูปแบบที่เน้นการทำวิจัย (Research) เป็นหลัก บางสาขาอาจมีส่วนประกอบของการเรียนแบบบรรยาย (Coursework) ระยะเวลาในการศึกษา คือ 3-5 ปี ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกควรจบปริญญาโทในสาขาเดียวกัน และควรมีพื้นฐานการทำวิจัยและพื้นฐานทางทฤษฎีในสาขาที่สนใจเป็นอย่างดี การพิจารณาการสมัครจะพิจารณาจากหัวข้อในการทำวิจัย (Research Proposal) เป็นสำคัญ
ปริญญาโท ปริญญาโทในระบบ Coursework ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี บางสาขาอาจเรียนแบบ Coursework คือเข้าชั้นเรียน ฟังคำบรรยาย โดยไม่ต้องมีการเขียนวิทยานิพนธ์ บางสาขาอาจกำหนดให้มีการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นส่วนประกอบ สำหรับปริญญาโทในระบบการทำวิจัย Research เป็นการเรียนโดยการทำวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์เป็นหลัก ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี และมักจะรับผู้ที่จบปริญญาตรีเกียรตินิยม
อนุปริญญาโท บางสถาบันอาจเรียก Postgraduate Diploma เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ใช้ระยะเวลา 0.5-1 ปี เป็นหลักสูตร Coursework เน้นความรู้เฉพาะด้านเพื่อเสริมความรู้ที่ได้มาในระดับปริญญาตรี ซึ่งในหลายสาขาวิชาได้ถือเอา Graduate Diploma เป็นคุณวุฒิขั้นแรกหรือปีแรกของปริญญาโท โดยบังคับให้เรียน Graduate Diploma ก่อน แล้วจึงจะสามารถเรียนต่อ Master Degree
วุฒิบัตรบัณฑิต เป็น หลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 6 เดือน เป็นวุฒิบัตรเพื่อเตรียมความพร้อม เสริมความรู้ ทักษะวิชาชีพและวิชาการในระดับสูงในหลายๆ สาขา โดยเฉพาะ MBA ซึ่งจัดให้ Graduate Certificate, Graduate Diploma และ Master Degree เป็นคุณวุฒิต่อเนื่องกันปัจจุบันหลายสถาบันเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี คุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด ให้เริ่มเรียนในระดับ Graduate Certificate และ/หรือ Graduate Diploma เป็นเงื่อนไขก่อนการศึกษาต่อในระดับ Master Degree โดยที่ผู้เรียนอาจหยุดพักเมื่อสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดัง กล่าวก็ได้ และสามารถกลับเข้าศึกษาต่อเนื่องในคุณวุฒิที่สูงกว่าได้ในภายหลัง
ปริญญาตรี ปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลีย โดยปกติใช้ระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ย 3 ปี วิศวกรรมศาสตร์ 4 ปี สถาปัตยกรรม 3-5 ปี แพทย์ศาสตร์ 6 ปี หากต้องการได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมต้องเรียนเพิ่มเติมอีก 1 ปี โดยการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์หรือการทำวิจัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดหลักสูตรในลักษณะที่เรียกว่า ปริญญาตรีควบ (Combined Degree) คือนักศึกษาสามารถเรียนปริญญาตรี 2 สาขาในเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มระยะเวลาจากปริญญาตรีปกติ 3 ปี เป็น 4 ปี
อนุปริญญาชั้นสูง อนุปริญญาใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2-3 ปี เป็นหลักสูตรฝึกทักษะทางวิชาชีพชั้นสูง ผู้สมัครต้องจบการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร วิชาชีพเป็นหลักสูตรที่เน้นเสริมสร้างทักษะที่ต้องใช้ในงานเทคนิคหรืองานการ จัดการในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า สถาปัตยกรรม ธุรกิจการจัดการ งานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ใช้ระยะเวลาศึกษา 1-2 ปี ผู้สมัครต้องจบการศึกษาหรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็น หลักสูตรวิชาชีพที่เน้นวางพื้นฐานทักษะและความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในระดับการจัดการชั้นต้นหรือหัวหน้างาน ผู้สมัครต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ Year 10 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตร เป็น หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพขั้นต้นเพื่อวางพื้นฐานความรู้และทักษะ เพื่อออกไปประกอบวิชาชีพในกิจการต่างๆ วุฒิบัตรวิชาชีพนี้มีตั้งแต่ระดับ I-IV ด้วยระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์-1 ปี ผู้สมัครต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ Year 10 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า
การขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

 1. หนังสือเดินทางเล่มจริง (Passport) ที่มีอายุมากกว่าหลักสูตรที่สมัครเรียนม, พร้อมสำเนา 2 ชุด.
 2. แบบฟอร์มวีซ่านักเรียน 157A
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนประมาณ 18,450 บาท (ตรวจสอบทุกเดือนได้ที่ VFS)
 4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  (ฉากหลังเป็นสีขาวไม่สวมแว่น หมวก หรือมีวัสดุอื่นใดปกคลุมบริเวณศีรษะ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านเชื้อชาติหรือศาสนา)
 5. ใบแสดงผลการเรียน (transcript), พร้อมสำเนา.
 6. หนังสือรับรองการทำงาน, พร้อมสำเนา (ในกรณีที่ทำงานแล้ว).
 7. ใบประกาศนียบัตรในหลักสูตรเพิ่มเติม และสำเนาหลังจากที่จบการศึกษา เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น.
 8. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
 9. จดหมายยืนยันการลงทะเบียนเรียน (eCOE) จากสถาบันที่สมัครเรียน.
 10. หลักฐานการเงิน
  • หนังสือรับรองฐานะการเงินฉบับจริงที่ Bank Guarantee ทางธนาคารเป็นผู้ออกให้.
  • สมุดเงินฝากธนาคารเล่มจริง Bank Book, พร้อมสำเนา.
  • สำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Bank Statement.
   (พร้อมลายเซ็นของเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง)

*ถ้าหากใช้หลักฐานการเงินของบิดามารดา ให้เเนบเอกสารดังนี้มาด้วย

 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือรับรองการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่บิดาและมารดาสังกัดอยู่ (ภาษาอังกฤษ)
 • กรณีเป็นเจ้าของบริษัท ให้คัดสำเนาจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนการค้าและสำเนาผู้ถือหุ้น (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท)

**ถ้าหากใช้หลักฐานการเงินใน กรณีที่มิใช่บิดามารดา ให้เเนบเอกสารดังนี้มาด้วย

 • เอกสารรับรองว่าเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกับผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนการเงิน บัตรประจำตัวข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของผู้สมัคร (พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือรับรองการทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานที่ผู้สนับสนุนสังกัดอยู่ (ภาษาอังกฤษ)
 • กรณีเป็นเจ้าของบริษัท ให้คัดสำเนาจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนการค้าและสำเนาผู้ถือหุ้น (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท)

11. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, โฉนดที่ดิน, หรือหลักฐานอื่นๆที่จำเป็น.
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับควรยื่นเป็นภาษาอังกฤษและเซ็นต์ชื่อรับรองให้ถูกต้อง.

สถาบันการศึกษาที่แนะนำ ประเทศออสเตรเลีย.

สนใจสมัครเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย:
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IEP, โทร 02 640 1410 -1 หรือ
อีเมล์มาที่ : info@studyinter.com

เรื่องน่ารู้ประเทศออสเตรเลีย : สุดเจ๋งแหล่งท่องเที่ยวของออสเตรเลีย