บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โปรโมชั่น จำกัด (IEP) 

เราให้บริการช่วยจัดทำและปรึกษา การขอยื่นวีซ่าในประเทศต่างๆ  การขอวีซ่าประเภท 
วีซ่าท่องเที่ยวแบบเดี่ยวและแบบกรุ๊ปทัวร์, วีซ่านักเรียนระยะสั้น – ระยะยาว, วีซ่าธุรกิจ, วีซ่าเยี่ยมเยียน
เราพร้อมให้บริการเรื่องเอกสารยื่นขอวีซ่า และช่วยยื่นขอวีซ่าแทน (เฉพาะบางประเทศที่เปิดรับ)  
บริการรับทำประกันการเดินทาง, บริการจองตั๋ว – ออกตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์ รถตู้ รถไฟ 
บริการจองที่พักโรงแรม, จัดหาโรงแรม (ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ) และอื่นๆ แบบกลุ่มคณะ
รับส่งงานแปลเอกสาร ภาษาไทย – อังกฤษ, ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน, ภาษาอื่นๆ (สอบถาม)

: ติดต่อสอบถาม :
โทรศัพท์ :  02640 1410,  02640 1411,  095 502 1892
อีเมล์ : info@studyinter.com   | LINEIcon iepstudyabroad

BG-Air-Cars-Hotel

  Flags-IEP0

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นขอวีซ่า
วีซ่าประเภท : วีซ่าท่องเที่ยว, นักเรียน, ธุรกิจ, เยี่ยมเยียน :

  • เล่ม Passport ที่มีอายุเหลือการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน *ถ่ายสำเนาหน้าแรก
    หมายเหตุ: กรณีเคยเดินทางแล้ว ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าตัวเก่าด้วย
  • รูปถ่ายสีขนาด 2×2 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว หน้าใกล้ ไม่สวมเครื่องประดับ)
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
    หมายเหตุ: เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
    ใช้สำเนาสูติบัตร และใบอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศเพิ่ม.
  • เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล, ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า

เอกสารเฉพาะอื่นๆ สำหรับนักเรียน, ธุรกิจ, เยี่ยมเยียน : กดดูเพิ่มเติม

 

สอบถามค่าบริการการทำวีซ่าได้ที่ ไออีพี โทร: (0) 2640 1410-1, 095 502 1892
LINE ID : iepstudyabroad
ซื้อประกันกับเรา กดที่นี้
ติดตามเรา Facebook IEP : www.facebook.com/iloveIEP

   :: ประเทศที่ยื่นขอวีซ่า ::[วีซ่าอเมริกาเหนือ North Americ] วีซ่าอเมริกา | วีซ่าแคนาดา | วีซ่าเม็กซิโก [วีซ่าเอเชีย Asia] วีซ่าญี่ปุ่น | วีซ่าพม่า | วีซ่าจีน | วีซ่าอินเดีย | วีซ่าไต้หวัน | วีซ่าศรีลังกา[วีซ่าเชงเก้น Schengen Visa] ออสเตรีย | เบลเยียม | ฮังการี | อิตาลี | สเปน | เนเธอร์แลนด์ | สวิตเซอร์แลนด์ | เยอรมนี  |ฝรั่งเศส| เดนมาร์ก | นอร์เวย์ | สวีเดน| กรีซ
| โปรตุเกส | ไอซ์แลนด์ | ฟินแลนด์ | สาธารณรัฐเช็ก | [วีซ่าโอเชียเนีย Oceania] วีซ่าออสเตรเลีย | วีซ่านิวซีแลนด์ | วีซ่าอื่นๆ
[บริการออกตั๋วเครื่องบิน] ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | [บริการจองที่พัก] จองที่พักในประเทศ | จองที่พักในต่างประเทศ |
[บริการเช่ารถ] รถตู้ปรับอากาศ | รถบัสปรับอากาศ | รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น | [บริการทำประกันภัย] รับทำประกันภัยการเดินทาง AGA |
บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ในเมืองไทย และทัวร์ต่างประเทศ | บริการจัดกรุ๊ปเรียนต่างประเทศระยะสั้น