บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โปรโมชั่น จำกัด (IEP) 

ไออีพีให้บริการช่วยจัดทำและปรึกษาการขอยื่นวีซ่าในประเทศต่างๆ  การขอวีซ่าประเภท 
วีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์, วีซ่านักเรียนระยะสั้น วีซ่านักเรียนระยะยาว, วีซ่าธุรกิจ, วีซ่าเยี่ยมเยียน
โดยช่วยเหลือให้บริการเรื่องเอกสารการยื่นขอวีซ่าและช่วยในการเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่า (บางประเทศ)  
บริการรับทำประกันการเดินทาง, บริการจองตั๋วออกตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์ รถตู้ รถไฟ 
บริการจองที่พักโรงแรม, จัดหาโรงแรม (ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ) และอื่นๆ แบบกลุ่มคณะ (สอบถาม)

: ติดต่อสอบถามการขอวีซ่า :
icon-phone โทรศัพท์:  02 640 1410,  02 640 1411,  095 502 1892
อีเมล์: info@studyinter.com   | LINEIcon : iepstudyabroad

Travel-Tipns

ไออีพีบริการรับยื่นขอวีซ่าแบบวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น วีซ่านักเรียนระยะสั้น วีซ่านักเรียนระยะยาวแบบ 6 เดือนขึ้นไป วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (ครอบครัว)

เจ้าหน้าที่ไออีพีช่วยให้คำแนะนำการขอวีซ่าแก่ผู้สมัครจะได้รับข้อมูลรายละเอียดเอกสารที่ควรจัดเตรียมกับเงื่อนไขในการข้อกำหนดการยื่นขอวีซ่าประเภทต่างๆ

เจ้าหน้าที่แนะแนวขอวีซ่าจะช่วยชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ในการสมัครให้แก่ผู้สมัครขอวีซ่า และช่วยกรอกข้อมูลและแจ้งผู้สมัครให้จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่า เจ้าหน้าที่ช่วยให้คำแนะนำสำหรับมีการสัมภาษณ์ในการขอวีซ่าบางประเภท (เช่น วีซ่าอเมริกา) แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการขอวีซ่า. 

A pretty businesswoman talking on her cellphone while waiting in a queue at an airport

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าแก่ผู้สมัคร
เจ้าหน้าที่แนะแนวการขอวีซ่า ให้การความช่วยเหลือในการแจ้งเอกสารสำหรับจัดเตรียม ช่วยกรอกแบบฟอร์ม และแนะแนวเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า (หากมี) ผู้สมัครโปรดมีหนังสือเดินทางอายุเล่มไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในการใช้ขอยื่นวีซ่า.

1. แจ้งประเทศขอวีซ่า , ประเภทวีซ่า , จุดประสงค์การเดินทาง , ระยะเวลาเดินทาง แก่เจ้าหน้าที่แนะแนวการช่วยขอวีซ่า

2. รับทราบขอตกลงการยื่นขอวีซ่าประเทศที่ยื่นขอ พร้อมชำระค่าวีซ่าและค่าบริการช่วยยื่นขอวีซ่าแก่เจ้าหน้าที่แนะแนวการช่วยขอวีซ่า

3. จัดเตรียมชุดเอกสารที่จำเป็นขอวีซ่าตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่แนะแนวการช่วยขอวีซ่า

4. เจ้าหน้าที่แนะแนวการช่วยขอวีซ่าช่วยในการกรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า เช็คเอกสารประกอบยื่นขอวีซ่าแก่ผู้สมัคร พาผู้สมัครยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่า / สถาทูต (กรณี วีซ่าบางประเภทสามารถยื่นแทนได้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องโชว์ตัว)

5. เจ้าหน้าที่แนะแนวการช่วยขอวีซ่าจะเป็นผู้ไปรับเล่มหนังสือเดินทางแก่ผู้สมัครเอง และจะแจ้งผู้สมัครให้มารับเล่มด้วยต้นเองที่บริษัทหรือจะให้จัดส่งแบบ EMS ตามตกลง (กรณี ให้จัดส่งคืนแบบ EMS หากเกิดความเสียหายหรือเล่มหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยที่เป็นผู้รับผิดชอบ)

  • เงื่อนไขการยื่นขอวีซ่าทุกประเทศ: บริการช่วยยื่นเรื่องขอวีซ่าเป็นบริการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครในการทำเรื่องขอวีซ่าในประเทศนั้นๆ
    โดยการพิจารณาการอนุมัติวีซ่าหรือการถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามแต่นั้นถือเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทที่บริการช่วยยื่นขอวีซ่าไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกกรณี 
  • ซื้อประกันกับเราแบบเดี่ยว และแบบกลุ่มครอบครัว 4 ท่านขึ้นไป: ประกันภัย AGA / ประกันภัย Bangkok Insurance 

ขั้นการขอวีซ่า US VISA โดยคร่าว

IEP Logo 

สอบถามค่าบริการการทำวีซ่าได้ที่ไออีพี
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่า

บริษัท International Education Promotions (IEP)
133/14 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

*** มาสัมผัสความสนุก ความเฮฮา กับโปรแกรมเรียนต่างประเทศที่ผ่านมาได้ที่เฟสบุ๊คและไอจี IEP :
LINEIcon : iepstudyabroad | Facebook IEP  www.facebook.com/iloveiep | instagram.com/iepstudyinter/  www.instagram.com/iepstudyinter 

QR CODE IEP    
LINEIEP 

(บริษัทในเครือหนุ่มสาวทัวร์)